Sistem de Control Intern Managerial - Your MFP: SCIM Docs

Demo platforma SCIM Docs

Platforma informatică Your-MFP: SCIM Docs (sistemul de control intern managerial) este primul pachet informatic documentar integrat conceput ca suport pentru instituțiile publice în implementarea Sistemului de Control Intern Managerial: elaboarea documentelor inițiale şi raportărilor semestriale şi anuale ale instituției, stabilirea obiectivelor generale și specifice, stabilirea activităților, elaboarea procedurilor Formalizata, a procedurilor operaționale specifice fiecărui compartiment, registrelor de riscuri, precum și a situațiilor de raportare periodică.

Conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice, controlul intern/managerial este definit ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

Sistemul de control intern/managerial al oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui bun control asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi/operaţiuni în parte.

Activităţile de control intern/managerial fac parte integrantă din procesul de gestiune orientat spre realizarea obiectivelor stabilite şi includ o gamă diversă de politici şi proceduri privind: autorizarea şi aprobarea, separarea atribuţiilor, accesul la resurse şi documente, verificarea, reconcilierea, analiza performanţei de funcţionare, revizuirea operaţiilor, proceselor şi activităţilor, supravegherea.

Prin a diminua efortul instituțiilor publice, platforma Your MFP: SCIM Docs include biblioteci documentare "La cheie", grupate pe categorii de instituții(Ministere, Consilii județene, Primării, Unități de învățământ, Spitale, Unități de cultură):

1.Documente inițiale "La cheie":

Decizia/Dispozitia de înființare a comisiei SCIM

Decizia/Dispozitia de constituire a Echipei de Gestionare a Riscurilor(EGR)

Decizia/Dispozitia privind Comisia de Disciplină

Decizia/Dispozitia privind Comisia de Etică

Decizia/Dispozitia privind aprobarea Programului de dezvoltare;

Porgramul de dezvoltare a SCIM în instituție

Obiective - acțiuni Comisie Monitorizare

Lista funcţiilor sensibile şi planul de rotaţie al fncţiilor sensibile

Biblioteca de Obiective Generale şi Specifice

Biblioteca de Activități asociate automat fiecărui compartiment

Biblioteca de Proceduri Formalizate

Biblioteca de Riscuri (Fișe de identificare, Baze de calcul, Planuri de acțiune, Registru de riscuri)

Biblioteca Indicatorilor de Performanţă

2.Regulamente şi Codul Etic:

-------------- Unitate de învăţământ preuniversitară --------------

Regulament de organizare şi funcţionare al Comisiei de monitorizare

Regulament de Organizare si Funcţionare

Regulament de Ordine Interioară

Codul de Etică pentru învăţământul preuniversitar

Dispoziţii generale;

Organizarea unităţilor de învăţământ

Managementul unităţilor de învăţământ

Personalul unităţilor de învăţământ

Organisme funcționale și responsabilități ale cadrelor didactice

Structura, organizarea și responsabilitățile personalului didactic auxiliar și nedidactic

Evaluarea unităţilor de învăţământ preuniversitar

Beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar

------------ Unitate Administrativ Teritorială (Primărie)------------

Regulamentul de funcţionare a comisiei de etică

Regulamentul de funcţionare a comisiei de disciplină

Regulament de Organizare si Funcţionare

Regulament Intern

Regulament privind procesul de identificare a necesităţilor de instruire

Regulament de evaluare

Codul de conduită etică şi integritate al funcţionarilor publici

Codul de conduită etică şi integritate al personalului contractual

3.Situații de raportare generate automat:

Chestionare de autoevaluare pentru fiecare compartiment din instituție

Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării

Situația centralizatoare privind stadiul implementării - Capitolul I

Situația centralizatoare privind stadiul implementării - Capitolul II

Raportul asupra sistemului de control intern managerial

Instrucţiuni privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial;

4.Toate elementele din bibliotecile:

Se personalizează automat cu informațiile specifice instituției

Pot fi utilizate ca atare sau editate(modificate, adaptate) de utilizatori

Se actualizează automat la fiecare modificare legislativă și avertizează utilizatorul asupra documentelor revizuite automat, care necesită tipărire și difuzare

Achizitii Publice:

- Procedura Formalizata privind Fundamentarea, elaborarea si operationalizarea Programului anual de achizitii publice

- Procedura Formalizata privind Atribuirea contractelor prin procedura de licitatie deschisa/restransa

- Procedura Formalizata privind Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv

- Procedura Formalizata privind Atribuirea contractelor prin procedura de negociere competitivă

- Procedura Formalizata privind Atribuirea contractelor prin procedura simplificată

- Procedura Formalizata privind Atribuirea contractelor prin procedura de achiziţie directă

- Procedura Formalizata privind Atribuirea contractelor de inchiriere si concesionare a bunurilor din patrimoniul instituției

- Procedura Formalizata privind Operarea SICAP

- Procedura Formalizata privind Monitorizarea achiziţiilor publice

- Procedura Formalizata privind Recepţia construcţiilor

Administrativ:

- Procedura Formalizata privind Gestionarea bazei materiale

- Procedura Formalizata privind Atribuirea prin licitatie publica a contractelor de concesiune pentru bunurile care apartin proprietatii publice

- Procedura Formalizata privind Atribuirea prin negociere directa a contractelor de concesiune pentru bunurile care apartin proprietarii publice

- Procedura Formalizata privind Vanzarea prin licitatie publica a unor bunuri aflate in domiciliul privat

- Procedura Formalizata privind Inchirierea prin licitatie publica a unor bunuri imobile aflate in domeniul public

- Procedura Formalizata privind Întocmirea foilor de parcurs și a fișei de activități zilnice (FAZ)

Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara:

- Procedura Formalizata privind Încadrarea cu contract individual de muncă în funcţia de asistent personal al unei persoane cu handicap

- Procedura Formalizata privind Primirea şi soluţionarea cererilor privind plata alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere

- Procedura Formalizata privind Acordarea alocaţiei de stat pentru copii în vârstă de până la 18 ani

- Procedura Formalizata privind Acordarea ajutorului social

- Procedura Formalizata privind Acordarea indemnizatiei lunare crestere copil

- Procedura Formalizata privind Masurile de protectie sociala in perioade sezonului rece

- Procedura Formalizata privind Asistarea minorilor și persoanelor vârstnice

- Procedura Formalizata privind Adopţia internă

- Procedura Formalizata privind Adopţia internaţională

- Procedura Formalizata privind Atribuirea, închirierea şi vânzarea locuinţelor de tip ANL

- Procedura Formalizata privind Acordarea drepturilor persoanelor cu handicap

- Procedura Formalizata privind Identificarea și monitorizarea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

- Procedura Formalizata privind Acordarea tichetelor sociale pentru grădiniță

- Procedura Formalizata privind Efectuarea anchetei sociale

- Procedura Formalizata privind Autoritatea tutelară și curatela

- Procedura Formalizata privind Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate

Audit Public Intern:

- Procedura Formalizata privind Pregatirea misiunilor de asigurare

- Procedura Formalizata privind Interventia la fata locului in misiunile de asigurare

- Procedura Formalizata privind Raportarea rezultatelor misiunii de audit public intern

- Procedura Formalizata privind Urmarirea recomandarilor din rapoartele de audit

- Procedura Formalizata privind Elaborarea planului anual de audit intern

- Procedura Formalizata privind Elaborarea planului multianual de audit intern

- Procedura Formalizata privind Elaborarea, actualizarea, aprobarea si avizarea normelor metodologice proprii privind activitatea de audit

- Procedura Formalizata privind Desfasurarea activitatii compartimentului de audit intern

- Procedura Formalizata privind Raportarea asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile de audit

- Procedura Formalizata privind Planificarea anulă şi multianual a activităţilor de audit public intern

Cadastru si Registru Agricol:

- Procedura Formalizata privind Comisia de fond funciar

- Procedura Formalizata privind Deschiderea de noi poziții la Registrul Agricol

- Procedura Formalizata privind Eliberarea adeverințelor din arhiva unității privind normele CAP

- Procedura Formalizata privind Eliberarea atestatelor de producător și a carnetelor de comercializare

- Procedura Formalizata privind Eliberarea de adeverințe de la Registrul Agricol

- Procedura Formalizata privind Întocmirea și ținerea la zi a Registrului Agricol

- Procedura Formalizata privind Vânzarea terenurilor din extravilan

Bibliotecă:

- Procedura Formalizata privind Utilizarea fondului de carte

- Procedura Formalizata privind Gestionarea fondului de carte

Comisie Monitorizare(SCIM):

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 2: Atributii, Functii, Sarcini

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 3: Competența, Performanța

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 5: Obiective

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 6: Planificarea

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 7: Monitorizarea Performanțelor

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 8: Managementul Riscului

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 9: Proceduri

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 10: Supravegherea

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 11: Continuitatea activității

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 12: Informarea şi comunicarea

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 13: Gestionarea documentelor

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă şi financiară

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 15: Evaluarea sistemului de control intern/managerial

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 16: Auditul Intern

- Procedura Formalizata privind Organizarea sedintelor Comisiei

- Procedura Formalizata privind Elaborarea documentelor

- Procedura Formalizata privind Controlul documentelor

- Procedura Formalizata privind Controlul inregistrarilor

- Procedura Formalizata privind Controlul neconformitatilor

- Procedura Formalizata privind Actiunile corective/preventive

- Procedura Formalizata privind Analiza efectuata de management

- Procedura Formalizata privind Securitatea IT

Consilier Etic:

- Procedura Formalizata privind Aplicarea, monitorizarea și raportarea codului de conduită

- Procedura Formalizata privind Gestionarea situațiilor în caz de conflict de interese

- Procedura Formalizata privind Protejarea avertizorilor în interes public

Contabilitate:

- Procedura Formalizata privind Elaborarea,aprobarea, executia si incheierea executiei bugetelor de venituri si cheltuieli

- Procedura Formalizata privind Intocmirea evidenta si utilizarea documentelor interne

- Procedura Formalizata privind Circuitul documentelor specifice

- Procedura Formalizata privind Exercitarea controlului financiar preventiv propriu

- Procedura Formalizata privind Organizarea si desfasurarea activitatii de casierie

- Procedura Formalizata privind Angajarea, Lichidarea, Ordonantarea si Plata Cheltuielilor

- Procedura Formalizata privind Contabilizarea salariilor

- Procedura Formalizata privind Organizarea gestiunea si contabilizarea veniturilor

- Procedura Formalizata privind Organizarea gestiunea si contabilizarea activelor fixe

- Procedura Formalizata privind Organizarea gestiunea si contabilizarea obiectelor de inventar

- Procedura Formalizata privind Organizarea gestiunea si contabilizarea materialelor

- Procedura Formalizata privind Organizarea gestiunea si contabilizarea serviciilor

- Procedura Formalizata privind Organizarea gestiunea si contabilizarea deplasarilor

- Procedura Formalizata privind Organizarea gestiunea si contabilizarea investitiilor

- Procedura Formalizata privind Întocmirea Balanţei de verificare

- Procedura Formalizata privind Elaborarea Registrului Jurnal

- Procedura Formalizata privind Elaborarea Registrului Inventar

- Procedura Formalizata privind Elaborarea Registrului Cartea mare

- Procedura Formalizata privind Elaborarea Registrului de Casă

- Procedura Formalizata privind Elaborarea situațiilor financiare

- Procedura Formalizata privind Planificarea, organizarea si desfasurarea activitatii de inventariere

- Procedura Formalizata privind Corectarea erorilor constatate in documentele de plata

- Procedura Formalizata privind Restituirea sumelor achitate in plus sau eronat

- Procedura Formalizata privind Plata salariilor

- Procedura Formalizata privind Organizarea gestiunea si Contabilizarea fondurilor structurale nerambrusabile

- Procedura Formalizata privind Contabilitatea trezoreriei institutiei

- Procedura Formalizata privind Scoaterea din functiune si casarea activelor fixe

- Procedura Formalizata privind Intocmirea si aprobarea bugetului centralizat

- Procedura Formalizata privind Intocmirea situatiei privind monitorizarea cheltuielilor de personal

- Procedura Formalizata privind Centralizarea situatiilor financiare

- Procedura Formalizata privind Finantarea cheltuielilor de personal ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Formalizata privind Finantarea cheltuielilor cu bunuri si servicii ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Formalizata privind Finantarea cheltuielilor cu ajutoare sociale si burse ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Formalizata privind Finantarea cheltuielilor de cultura ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Formalizata privind Finantarea cheltuielilor de capital ale ordonatorilor din subordine

- Procedura Formalizata privind Acordarea unor sprijine financiare de către consiliul local

- Procedura Formalizata privind Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug

- Procedura Formalizata privind Organizarea şi funcţionarea contabilităţii

- Procedura Formalizata privind Operaţiunile de aprovizionare, recepţie, decontare şi dare în consum a carburanţilor

- Procedura Formalizata privind Contractarea unui împrumut

- Procedura Formalizata privind Angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor

- Procedura Formalizata privind Acordarea voucherelor de vacanță

- Procedura Formalizata privind Circuitul documentelor financiar- contabile

- Procedura Formalizata privind Reevaluarea patrimoniului

- Procedura Formalizata privind Casarea obiectelor de inventar

Impozite si Taxe Locale:

- Procedura Formalizata privind Depunerea, verificarea si urmarirea declaratiilor de impunere/scădere persoane fizice și juridice

- Procedura Formalizata privind Stabilirea, urmărirea şi încasarea taxelor şi impozitelor, a penalităţilor de întârziere, precum şi a amenzilor persoane fizice şi juridice

- Procedura Formalizata privind Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

- Procedura Formalizata privind Elaborarea si operationalizarea Planului anual de Control Fiscal

- Procedura Formalizata privind Urmarirea si executarea silita a creantelor

- Procedura Formalizata privind Inregistrarea in evidentele fiscale a mijloacelor imobile

- Procedura Formalizata privind Scoaterea din evidenta a mijloacelor imobile

- Procedura Formalizata privind Inregistrarea mijloacelor de transport

- Procedura Formalizata privind Scoaterea din evidenta a mijloacelor de transport

- Procedura Formalizata privind Intocmirea, inregistrarea si operarea borderourilor de debitare scadere

- Procedura Formalizata privind Stingerea creantelor fiscale prin compensare

- Procedura Formalizata privind Emiterea si comunicarea somatiei

- Procedura Formalizata privind Executarea silita prin poprire

- Procedura Formalizata privind Prescrierea dreptului de a cere executarea silita

- Procedura Formalizata privind Selectarea contribuabililor pentru inspectia fiscala

- Procedura Formalizata privind Efectuarea inspectiei fiscale

- Procedura Formalizata privind Comunicarea actelor administrative fiscale catre persoanele juridice

- Procedura Formalizata privind Comunicarea deciziei de impunere in urma inspectiei fiscale partiale

- Procedura Formalizata privind Comunicarea deciziei de impunere in urma inspectiei fiscale

- Procedura Formalizata privind Intocmirea, inregistrarea si operarea borderourilor de debitare scadere in urma inspectiei fiscale

- Procedura Formalizata privind Insolvabilitatea si raspunderea solidara

- Procedura Formalizata privind Inscrierea in tabelul creditorilor

- Procedura Formalizata privind Inscrierea Executarea silită în cazul în care moștenirea nu este dezbătută

- Procedura Formalizata privind Inscrierea Concesiunea de bunuri proprietate publică

Departmanetul Informatică:

- Procedura Formalizata privind Administrarea sistemului informatic

- Procedura Formalizata privind Interconectarea rețelelor și accesul la rețeaua globală Internet

- Procedura Formalizata privind Proiectarea și aplicarea strategiei de securitate a rețelei

- Procedura Formalizata privind Instruirea și asistarea utilizatorilor

Poliţia Locală:

- Procedura Formalizata privind Identificarea bunurilor abandonate pe domeniul public sau privat sau pe alte spaţii aflate în administrarea autorităţilor publice locale ori a altor instituţii publice de interes local

- Procedura Formalizata privind Verificarea şi soluţionarea, potrivit competenţelor specifice autorităţilor publice locale, sesizările cetăţenilor privind respectarea normelor legale de protecţie a mediului

- Procedura Formalizata privind Activitatea poliţistului local cu atribuţii în domeniul circulaţiei pe drumurile publice

- Procedura Formalizata privind Procedura operaţională privind circuitul documentelor

- Procedura Formalizata privind Comercializarea sau expunerea produselor în faţa spaţiilor comerciale fără acordul serviciilor de specialitate şi dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public

- Procedura Formalizata privind Efectuarea controlului pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fara autorizaţie de construire, sau a construcţiilor cu caracter provizoriu

- Procedura Formalizata privind Gestionarea unor situaţii deosebite

- Procedura Formalizata privind Menţinerea şi restabilirea ordinii şi liniştii publice

- Procedura Formalizata privind Peţii si reclamaţii

- Procedura Formalizata privind Verificarea igenizării surselor de apă, a malurilor, a albiilor sau cuvetelor acestora

Protectie Civila si Situatii de Urgenta:

- Procedura Formalizata privind Pregatirea si instruirea personalului in domeniul securitatii muncii

- Procedura Formalizata privind Constituirea si functionarea Comitetului de SSM

- Procedura Formalizata privind Evaluarea riscurilor de Securitate și Sănătate în Muncă

- Procedura Formalizata privind Modul de interventie in situatii de urgenta

- Procedura Formalizata privind Organizarea apărării împotriva incendiilor

Registratura:

- Procedura Formalizata privind Intocmirea Nomenclatorului documentelor care fac obiectul activitatii de inregistrare prin Registratura

- Procedura Formalizata privind Inregistrarea, circulatia, expedierea si pastrarea documentelor

- Procedura Formalizata privind Arhivarea documentelor

- Procedura Formalizata privind Primirea, inregistrarea si solutionarea petitiilor

Resurse Umane:

- Procedura Formalizata privind Procesul de recrutare, selecti si angajare a Functionarilor Publici

- Procedura Formalizata privind Promovarea functionarilor publici

- Procedura Formalizata privind Evaluarea performantelor individuale ale functionarilor publici

- Procedura Formalizata privind Evaluarea performantelor individuale ale personalului contractual

- Procedura Formalizata privind Ocuparea posturilor vacante functionar public

- Procedura Formalizata privind Ocuparea posturilor vacante personal contractual

- Procedura Formalizata privind Intocmirea, aprobarea si difuzarea fiselor de post

- Procedura Formalizata privind Intocmirea si gestionarea dosarelor profesionale ale functionarilor publici

- Procedura Formalizata privind Restructurarea si reorganizarea structurii organizatorice a institutiei

- Procedura Formalizata privind Competenta, constientizarea si instruirea personalului

- Procedura Formalizata privind Elaborarea statului de functii

- Procedura Formalizata privind Gestionarea si utilizarea condicii de prezenta

- Procedura Formalizata privind Intocmirea statelor de salarii

- Procedura Formalizata privind Operarea si transmiterea registrului de evidenta a salariatilor

- Procedura Formalizata privind Intocmirea si eliberarea adeverintelor de personal

- Procedura Formalizata privind Gestionarea documentelor de personal

- Procedura Formalizata privind Prelucrarea datelor cu caracter personal

- Procedura Formalizata privind Managementul conflictelor de munca

- Procedura Formalizata privind Lucrarile comisiei de disciplina

- Procedura Formalizata privind Consilierea etica a salariaţiilor

- Procedura Formalizata privind Evaluarea performantelor profesionale ale personalului angajat

- Procedura Formalizata privind Stabilirea necesarului de formare profesională

Secretar:

- Procedura Formalizata privind Organizarea si desfasurarea sedintelor de consiliu

- Procedura Formalizata privind Elaborarea, promovarea si aprobarea proiectelor de HCL

- Procedura Formalizata privind Intocmirea, evidenta, inregistrarea si arhivarea Dispozitiilor

- Procedura Formalizata privind Accesul la informatiile de interes public

- Procedura Formalizata privind Cercetarea disciplinara

- Procedura Formalizata privind Securitatea IT si protectia datelor

- Procedura Formalizata privind Solutionarea petitiilor

- Procedura Formalizata privind Planul anual privind corupţia

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor:

- Procedura Formalizata privind Eliberarea primei cărți de identitate și a cărții de identitate provizorii

- Procedura Formalizata privind Eliberarea unei noi cărți de identitate

- Procedura Formalizata privind Eliberarea actelor de identitate persoanelor aflate în locurile de reținere și de arest preventiv din cadrul unităților de poliție sau în penitenciar

Stare Civila:

- Procedura Formalizata privind Inregistrarea nasterilor

- Procedura Formalizata privind Intocmirea actelor de casatorie

- Procedura Formalizata privind Întocmirea actelor de deces

- Procedura Formalizata privind Schimbarea numelui de familie si a prenumelui pe cale administrativa

- Procedura Formalizata privind Rectificarea actelor de stare civilă

- Procedura Formalizata privind Transcrierea actelor de stare civila

Urbanism:

- Procedura Formalizata privind Eliberarea Certificatelor de Urbanism

- Procedura Formalizata privind Eliberarea autorizatiei de construire/desfiintare

- Procedura Formalizata privind Regularizarea taxei de autorizare

- Procedura Formalizata privind Intocmirea documentatiei in vederea emiterii titlurilor de proprietate

- Procedura Formalizata privind Eliberarea adeverintelor nomenclatura stradala pentru numerele noi de identificare postala

- Procedura Formalizata privind Eliberare aviz tehnic

- Procedura Formalizata privind Întocmirea rapoartelor și situațiilor statistice

- Procedura Formalizata privind Întocmirea și circuitul documentelor

Administrativ:

- Procedura Formalizata privind Asigurarea securitatii

- Procedura Formalizata privind Asigurarea integritatii valoarilor umane si materiale

- Procedura Formalizata privind Gestionarea situatiilor de criza

- Procedura Formalizata privind Accesul si utilizarea fondului de biblioteca

- Procedura Formalizata privind Distributia alimentelor din programul "Corn si lapte"

- Procedura Formalizata privind Inventarierea, administrarea si inchirierea spatiilor excedentare

- Procedura Formalizata privind Sanatatea si securitatea in munca

- Procedura Formalizata privind Gestionarea patrimoniului unității de învățământ

- Procedura Formalizata privind Controlul calitatii apei, aerului si altor utilitati

- Procedura Formalizata privind Controlul daunatorilor

- Procedura Formalizata privind Gestionarea materialelor igienizare

- Procedura Formalizata privind Decongelarea alimentelor pe cale sigura

- Procedura Formalizata privind Controlul dispozitivelor de masurare si monitorizare

- Procedura Formalizata privind Igiena echipamentelor si mentenanta

- Procedura Formalizata privind Igiena personalului

- Procedura Formalizata privind Norme igienico-sanitare pentru vizitatori

- Procedura Formalizata privind Regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar

- Procedura Formalizata privind Acordarea rechizitelor școlare

- Procedura Formalizata privind Fundamentarea, elaborarea și operaționalizarea Programului anual de achiziții publice

- Procedura Formalizata privind Atribuirea contractelor prin procedura de licitatie deschisa/restransa

- Procedura Formalizata privind Atribuirea contractelor prin procedura de dialog competitiv

- Procedura Formalizata privind Achiziţii publice

- Procedura Formalizata privind Atribuirea contractelor prin procedura de cerere de oferte

- Procedura Formalizata privind Utilizare foii de parcurs și foii de activități zilnice (FAZ)

- Procedura Formalizata privind Gestionarea deșeurilor

- Procedura Formalizata privind Utilizarea autoturismului/microbuzului școlar

- Procedura Formalizata privind Închirierea spatiilor din caminele internat

- Procedura Formalizata privind Achiziționarea și gestionarea manualelor școlare pentru clasele V-VIII și IX –XII

Bibliotecă:

- Procedura Formalizata privind Utilizarea fondului de carte

- Procedura Formalizata privind Gestionarea fondului de carte

CEAC:

- Procedura Formalizata privind Metodologia de lucru a comisiei de evaluare și asigurare a calității

- Procedura Formalizata privind Selecția reprezentanților cadrelor didactice în comisia de evaluare și asigurare a calității

- Procedura Formalizata privind Optimizarea desfășurării Consiliilor profesorale și de Administrație

- Procedura Formalizata privind Funcționarea comisiilor metodice și a comisiilor tematice

- Procedura Formalizata privind Monitorizarea perfecționării cadrelor didactice

- Procedura Formalizata privind Selectarea, verificarea și păstrarea documentelor pentru portofoliul personal

- Procedura Formalizata privind Evaluarea cadrelor didactice

- Procedura Formalizata privind Analizarea contestațiilor elevilor

- Procedura Formalizata privind Observarea predării și învățării

- Procedura Formalizata privind Monitorizarea absențelor elevilor

- Procedura Formalizata privind Urmărirea progresului elevilor

- Procedura Formalizata privind Implicarea părinților în educație

- Procedura Formalizata privind Revizuirea periodică a ofertei educaționale

- Procedura Formalizata privind Verificarea documentelor oficiale

- Procedura Formalizata privind Identificarea punctelor tari, punctelor slabe, oportunitatilor si amenintarilor

- Procedura Formalizata privind Proiectarea activitatii didactice

- Procedura Formalizata privind Completarea și predarea cataloagelor școlare și a registrelor matricole

- Procedura Formalizata privind Elaborarea şi aplicarea orarului

- Procedura Formalizata privind Activitatea PSI

- Procedura Formalizata privind Securitatea accesului în unitate

- Procedura Formalizata privind Asigurarea serviciilor medicale de urgență

- Procedura Formalizata privind Planificarea activităților extracurriculare și extrașcolare

- Procedura Formalizata privind Organizarea concursurilor școlare și extrașcolare

- Procedura Formalizata privind Organizarea taberelor, excursiilor, expedițiilor și drumețiilor școlare

- Procedura Formalizata privind Organizarea și desfășurarea programului "Școală după școală"

- Procedura Formalizata privind Desfășurarea programului "Să știi mai multe, să fii mai bun"

- Procedura Formalizata privind Evaluarea sistematică a așteptărilor educabililor, părinților și altor beneficiari relevanți

- Procedura Formalizata privind Evaluarea sistematică a satisfacției personalului

- Procedura Formalizata privind Comunicarea internă, decizia și raportarea

- Procedura Formalizata privind Comunicarea externă cu beneficiarii educației, cu instituții și angajatori

- Procedura Formalizata privind Identificarea și prevenirea perturbărilor majore

- Procedura Formalizata privind Accesul la informațiile de interes public

- Procedura Formalizata privind Controlul documentelor și înregistrărilor

- Procedura Formalizata privind Monitorizarea, evaluarea, revizuirea și îmbunătățirea calității

- Procedura Formalizata privind Informarea regulată a elevilor și părinților privind progresul realizat și rezultatele școlare

- Procedura Formalizata privind Colectarea regulată a feed-back-ului din partea elevilor și a altor factori interesați interni și externi

- Procedura Formalizata privind Dezoltarea incluziunii elevilor cu CES

- Procedura Formalizata privind Sancționarea elevilor

- Procedura Formalizata privind Eliberarea adeverintelor pentru membrii comisiilor de BAC si EN

- Procedura Formalizata privind Gestionarea proiectelor cu finantare locala

- Procedura Formalizata privind Gestionarea proiectelor cu finantare europeana

- Procedura Formalizata privind Inserția profesională a cadrelor didactice debutante/fără experiență recentă

- Procedura Formalizata privind Accesul personalului la echipamentele de birotica

- Procedura Formalizata privind Accesul in cabinetul de informatica in timpul si in afara programului

- Procedura Formalizata privind Accesul in laboratoarele de specialitate si in ateliere

- Procedura Formalizata privind Cercetarea si sanctionarea abaterilor disciplinare ale elevilor

- Procedura Formalizata privind Cercetarea Disciplinară a salariaților

- Procedura Formalizata privind Formarea comisiilor metodice

- Procedura Formalizata privind Activitatea comisiilor metodice

- Procedura Formalizata privind Activitățile extracurriculare

- Procedura Formalizata privind Formarea continuă şi perfecţionarea personalului angajat

- Procedura Formalizata privind Evaluarea satisfacției educabililor și părinților acestora în privința acțiunilor esențiale

- Procedura Formalizata privind Evaluarea elevilor

- Procedura Formalizata privind Realizarea și promovarea ofertei educaționale

- Procedura Formalizata privind Transferul elevilor

- Procedura Formalizata privind Încheierea situaţiei şcolare semestriale şi anuale a elevilor, desfășurarea examenelor de corigență

- Procedura Formalizata privind Notarea ritmică şi parcurgerea programei şcolare

- Procedura Formalizata privind Monitorizarea planului de acţiune al şcolii

- Procedura Formalizata privind Asigurarea accesului egal la educaţie a tuturor elevilor

- Procedura Formalizata privind Înscrierea elevilor în clasa a IX-a

- Procedura Formalizata privind Încheierea situaţiei şcolare semestriale şi anuale a elevilor

- Procedura Formalizata privind Elaborarea lucrării pentru obţinerea atestatului profesional

- Procedura Formalizata privind Urmărirea traseului profesional al absolvenţilor

- Procedura Formalizata privind Introducerea de noi calificări profesionale

- Procedura Formalizata privind Violenţa profesor - elev

- Procedura Formalizata privind Violenţa elev - profesor

- Procedura Formalizata privind Violenţa elev - elev

- Procedura Formalizata privind Prevenirea şi combaterea violenţei

- Procedura Formalizata privind Violenţa părinţilor în spaţiul şcolii

- Procedura Formalizata privind Instruirea privind protecţia muncii

- Procedura Formalizata privind Comisia de disciplină

- Procedura Formalizata privind Situaţii de protecţie civilă

- Procedura Formalizata privind Prevenirea și reducerea abandonului școlar

- Procedura Formalizata privind Evaluarea personalului nedidactic

- Procedura Formalizata privind Efectuarea serviciului pe școală de către cadrele didactice

- Procedura Formalizata privind Managementul de caz pentru copiii cu CES orientați școlar și profesional

- Procedura Formalizata privind Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018

- Procedura Formalizata privind Accesul părinților în școală

- Procedura Formalizata privind Prezența în școală a facilitatorilor elevilor cu cerințe educaționale speciale

Consiliu de Administraţie:

- Procedura Formalizata privind Organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație

- Procedura Formalizata privind Emiterea hotărârilor Consiliului de Administrație

- Procedura Formalizata privind Punerea în aplicare a hotărârilor Consiliului de Administrație

- Procedura Formalizata privind Sancționarea disciplinară

Comisie Monitorizare:

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 1: Etica si Integritatea

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 2: Atributii, Functii, Sarcini

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 3: Competența, Performanța

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 4: Structura organizatorica

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 5: Obiective

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 6: Planificarea

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 7: Monitorizarea Performanțelor

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 8: Managementul Riscului

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 9: Proceduri

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 10: Supravegherea

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 11: Continuitatea activității

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 12: Informarea şi comunicarea

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 13: Gestionarea documentelor

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 14: Raportarea contabilă şi financiară

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 15: Evaluarea sistemului de control intern/managerial

- Procedura Formalizata privind Implementarea Standardului 16: Auditul Intern

- Procedura Formalizata privind Autoevaluarea instituțională

- Procedura Formalizata privind Semnalarea neregularităților

- Procedura Formalizata privind Analiza culturii organizationale

- Procedura Formalizata privind Elaborarea şi aplicarea deciziilor

- Procedura Formalizata privind Gestionarea resurselor umane

- Procedura Formalizata privind Elaborarea documentelor

- Procedura Formalizata privind Identificare şi monitorizarea funcțiilor sensibile

- Procedura Formalizata privind Delegarea de atribuții

- Procedura Formalizata privind Evaluarea performanțelor angajaților

- Procedura Formalizata privind Desemnare consilier de etică

- Procedura Formalizata privind Elaborarea Codului de etică

- Procedura Formalizata privind Cercetarea disciplinară

- Procedura Formalizata privind Identificarea și gestiunea abaterilor

- Procedura Formalizata privind Analizarea și stabilirea structurii organizatorice (organigrama) a unității de învățământ

- Procedura Formalizata privind Stabilirea obiectivelor unității de învățământ

- Procedura Formalizata privind Stabilirea și reevaluarea obiectivelor

- Procedura Formalizata privind Planificarea resurselor în vederea atingerii obiectivelor

- Procedura Formalizata privind Monitorizarea și raportarea performanțelor

- Procedura Formalizata privind Implementarea sistemului de control intern managerial

- Procedura Formalizata privind Determinarea expunerii la risc

- Procedura Formalizata privind Supravegherea desfășurării activităților din unitatea de învățământ

- Procedura Formalizata privind Asigurarea continuității activităților desfășurate în unitatea de învățământ

- Procedura Formalizata privind Realizarea circuitului informațiilor

- Procedura Formalizata privind Comunicarea inter și intrainstituțională

- Procedura Formalizata privind Desemnarea Comisiei de control intern managerial

- Procedura Formalizata privind Elaborarea și codificarea procedurilor generale și operaționale

- Procedura Formalizata privind Utilizarea resurselor în activitățile desfășurate în unitatea de învățământ

- Procedura Formalizata privind Realizarea și evaluării controlului intern managerial

- Procedura Formalizata privind Dezvoltarea și implementarea strategiilor de control intern managerial la nivelul unității de învățământ

Consiliu Profesoral:

- Procedura Formalizata privind Organizarea și funcționarea Consiliului Profesoral

- Procedura Formalizata privind Desemnarea membrilor Consiliului de administrație

- Procedura Formalizata privind Organizarea și funcționarea comisiilor metodice/catedrelor/consiliilor

- Procedura Formalizata privind Alegerea curriculumului la decizia școlii ( CDS)

- Procedura Formalizata privind Organizarea și desfășurarea examenelor de corigență

- Procedura Formalizata privind Organizarea și desfășurarea examenelor de diferență

- Procedura Formalizata privind Comportamentul și ținuta elevilor

- Procedura Formalizata privind Acordarea primului ajutor în caz de accidente

- Procedura Formalizata privind Organizarea și desfășurarea evacuării în caz de incendiu

- Procedura Formalizata privind Elaborarea planificărilor

- Procedura Formalizata privind Consemnarea notelor și absențelor în catalog

- Procedura Formalizata privind Efectuarea asistențelor la clasă

Contabilitate:

- Procedura Operationala privind Circuitul documentelor financiar- contabile

- Procedura Operationala privind Reevaluarea patrimoniului

- Procedura Operationala privind Acordarea bursei profesionale

- Procedura Formalizata privind Întocmirea bugetului

- Procedura Formalizata privind Intocmirea, evidența și utilizarea documentelor interne

- Procedura Formalizata privind Corespondenţa inter şi intrainstituţională

- Procedura Formalizata privind Control financiar preventiv propriu

- Procedura Formalizata privind Organizarea si desfășurarea activitatii de casierie

- Procedura Formalizata privind Întocmire ALOP

- Procedura Formalizata privind Atribuirea contractelor de achiziții

- Procedura Formalizata privind Înregistrarea în contabilitate

- Procedura Formalizata privind Organizarea, gestiunea si Contabilizarea veniturilor

- Procedura Formalizata privind Organizarea, gestiunea si Contabilizarea activelor fixe

- Procedura Formalizata privind Organizarea, gestiunea si Contabilizarea obiectelor de inventar

- Procedura Formalizata privind Organizarea, gestiunea si Contabilizarea materialelor

- Procedura Formalizata privind Organizarea, gestiunea si Contabilizarea serviciilor

- Procedura Formalizata privind Organizarea, gestiunea si Contabilizarea deplasărilor

- Procedura Formalizata privind Organizarea, gestiunea si Contabilizarea investițiilor

- Procedura Formalizata privind Stabilirea și acordarea burselor

- Procedura Formalizata privind Elaborarea balanței de verificare

- Procedura Formalizata privind Elaborarea Registrului Jurnal

- Procedura Formalizata privind Elaborarea Registrului Inventar

- Procedura Formalizata privind Elaborarea Registrului de casă

- Procedura Formalizata privind Raportarea Contabilă şi Financiară

- Procedura Formalizata privind Realizarea activităţilor de Inventariere

- Procedura Formalizata privind Stabilirea, urmarirea, incasarea si inregistrarea veniturilor proprii

- Procedura Formalizata privind Plata burselor elevilor din Republica Moldova

- Procedura Formalizata privind Suportarea cheltuielilor de cazare pentru elevii bursieri din Republica Moldova

- Procedura Formalizata privind Acordarea sprijinului în cadrul programului național de protecție socială ”Bani de Liceu”

- Procedura Formalizata privind Decontarea achizitiilor de manuale scolare

- Procedura Formalizata privind Acordarea burselor de merit olimpic international

- Procedura Formalizata privind Operare SICAP

- Procedura Formalizata privind Operarea bugetului, angajamentelor în forexebug

- Procedura Formalizata privind Organizarea şi funcţionarea contabilităţii

- Procedura Formalizata privind Operaţiunile de aprovizionare, recepţie, decontare şi dare în consum a carburanţilor

- Procedura Formalizata privind Constituirea provizioanelor

- Procedura Formalizata privind Amortizarea activelor fixe

- Procedura Formalizata privind Evidenţa şi decontarea navetei de la şi de la locul de muncă

- Procedura Formalizata privind Casarea mijloacelor fixe

- Procedura Formalizata privind Euro 200

- Procedura Formalizata privind Supravegherea,strategiile de control,verificarea şi evaluarea controlului

- Procedura Formalizata privind Ieşirile de valori materiale

- Procedura Formalizata privind Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

- Procedura Formalizata privind Negocierea fără publicarea anunţului

- Procedura Formalizata privind Evaluarea riscurilor și fișele de identificare a riscurilor pentru locurile de muncă

- Procedura Formalizata privind Elaborarea Registrului Cartea Mare

- Procedura Formalizata privind Acordarea voucherelor de vacanță

- Procedura Formalizata privind Acordarea și plata sumelor și ajutoarelor pentru elevii cu CES

- Procedura Formalizata privind Acordarea bursei profesionale

- Procedura Formalizata privind Circuitul documentelor financiar- contabile

- Procedura Formalizata privind Reevaluarea patrimoniului

- Procedura Formalizata privind Casarea obiectelor de inventar

Management:

- Procedura Formalizata privind Proiectare/revizuire periodica curriculum la decizia școlii

- Procedura Formalizata privind Recompensarea rezultatelor

- Procedura Formalizata privind Admiterea

- Procedura Formalizata privind Evaluarea națională

- Procedura Formalizata privind Desfășurarea întrunirilor Comitetului de Părinți

Resurse Umane:

- Procedura Formalizata privind Recrutarea personalului

- Procedura Formalizata privind Întocmirea, actualizarea şi aprobarea fiselor de post

- Procedura Formalizata privind Gestionarea documentelor de personal

- Procedura Formalizata privind Managementul conflictelor de munca

- Procedura Formalizata privind Evaluarea personalului

- Procedura Formalizata privind Elaborarea statului de personal

- Procedura Formalizata privind Intocmirea state plată

- Procedura Formalizata privind Programarea, modificarea și efectuarea concediilor de odihnă

- Procedura Formalizata privind Operarea in REVISAL

- Procedura Formalizata privind Ocuparea posturilor pentru personalul didactic auxiliar şi nedidactic

- Procedura Formalizata privind Angajarea prin transfer a personalului didactic auxiliar

- Recrutarea și selecția experților din cadrul echipelor de proiect

Secretariat:

- Procedura Formalizata privind Arhivarea documentelor

- Procedura Formalizata privind Gestionarea actelor de studii și a documentelor școlare

- Procedura Formalizata privind Întocmire pontaj

- Procedura Formalizata privind Prelucrarea datelor cu caracter personal

- Procedura Formalizata privind Operarea in Registrul Matricol

- Procedura Formalizata privind Constituirea și completarea dosarelor personale ale angajaților

- Procedura Formalizata privind Decontarea abonamentelor de transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu

- Procedura Formalizata privind Intocmirea şi gestionarea documentelor pentru punerea în aplicare a convenţiei nr.900/03.02.2014 cu CTP

- Procedura Formalizata privind Organizarea concursurilor de angajare

- Procedura Formalizata privind Vacantarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

- Procedura Formalizata privind Arhivarea programelor informatice

- Procedura Formalizata privind Completarea normei didactice la nivelul unităţii de învăţământ/consorţiului şcolar

- Procedura Formalizata privind Modul de întocmire a codului etic și activitatea comisiei de etică

- Procedura Formalizata privind Întregirea normei didactice a titularilor prin transfer

- Procedura Formalizata privind Registre secretariat

- Procedura Formalizata privind Activitatea consilierului de etică

- Procedura Formalizata privind Consilierea educativă

- Procedura Formalizata privind Organizarea examenului pentru promovarea în grade/trepte profesionale superioare

- Procedura Formalizata privind Întocmirea orarului

- Procedura Formalizata privind Întocmirea registrului general al angajaților

- Procedura Formalizata privind Emiterea adeverințelor

- Administrarea sistemului informatic

- Instruirea și asistarea utilizatorilor

Galerie platforma SCIM Docs - Sistemul de Control Intern Managerial

Unitate
Activități
Formulare
Indicatori
Posturi
Proceduri
Raportare periodică
Riscuri
Structuri
Obiective